زندان، اعتراف، جنبش سبز و رهبران آن در گفتگو با شادی صدر


همانطور که پیش از این نیز به آگاهی رساندیم، روز پنجشنبه۲۶ نوامبرشادی صدرحقوقدان و مدیر انجمن سنگسار را متوقف کنید، به دعوت حزب چپ ،  به سوئد آمد و ضمن دیدار با برخی از نمایندگان پارلمان، دریک جلسه ی عمومی نیز شرکت کرد و علاوه بر سخنرانی پیرامون مسائل زنان در ایران،به سئولات حاضران نیز پاسخ داد.
در گفتگوئی که با شادی صدر بعد از جلسه داشتم او این گونه بحث ها را بسیار مفید خواند.
نظر شادی صدر را از جمله در مورد تشکیل دادگاه برای بخصوص برخی از افراد سرشناس و اعترافات آن ها و همچنین در مورد برخی انتقاد ها نسبت به دعوت از افرادی چون  اکبر گنجی به سوئد برای حضور در پارلمان و ایراد سخنرانی در مورد مسائل ایران می پرسم. افراد مذهبی که خود زمانی مسئولیت هائی در نظام جمهوری اسلامی داشته اند و در برابر اقدامات رژیم و به ویژه  اعدام های  گسترده ی دهه ی ۶۰ موضع مخالفی نداشته اند، هر چند که این افراد پس از مدتی خود منتقد نظام جمهوری اسلامی شده وافشاگری های گسترده ای نیز انجام داده اند.