کشف تقلب های گسترده ی مالیاتی

به گزارش اداره کل امورمالیاتی سوئد Skatteverket  صدها نفر به اتهام تقلب مالیاتی، با خطر زندانی شدن روبروهستند.
به دنبال افشای تقلب های مالیاتی ازسوی این اداره، روشن شده است که صاحبان صدها شرکت کوچک در صندوق های خود دست کاری کرده و به تقلب پرداخته اند. ازجمله این شرکت ها می توان به برخی از کافه تریاها، فروشگاه های مربوط به حیوانات و عینک سازی ها اشاره کرد.
تقلب های مالیاتی صورت گرفته، در مجموع معادل نیم میلیارد کرون گزارش شده است.
اداره ی مالیات به مدت یک تا یک سال و نیم تلاش کرده بود تا پرداختی های مشتریان را چه به صورت نقد و چه با کارت کنترل کند. گفته می شود که این گسترده ترین تلاش این اداره برای کشف تقلب های مالیاتی شرکت ها در تاریخ این اداره محسوب می شود. 
برای نمونه در بازرسی به عمل آمده  از ۲۰۰ ‌کافه تریا درسراسر کشور، مشخص شده است که۱۸۰ کافه از طریق دست کاری در صندوق های خود تقلب کرده اند.  
Conny Svensson از اداره ی مالیت به ویژه از تقلب گسترده از سوی عینک سازها، اپتیکر اظهارتعجب می کند. وی با عنوان این که تقلب مالیاتی جرم بزرگی ست، گفته است که  حدود ۳۰۰‌ نفردراین رابطه، با خطرزندانی شدن روبروهستند.