بهره ی پایه ی بانک مرکزی تغییر نخواهدکرد

بانک مرکزی، بهره ی پایه ی خود Reporänta  را تغییر نمی دهد و درسطح ۲۵ صدم درصدنگه می دارد.
به گفته ی رئیس بانک مرکزی، تغییراحتمالی بهره ی این بانک درپاییزسال آینده خواهدبود.
بانک مرکزی، امروز پیش بینی وضعیت اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشوررا نیزاعلام کرد. براساس این پیش بینی، میزان رشد اقتصادی کشوردر سال ۲۰۱۰ به دو و هفت دهم درصد خواهدرسید که دو دهم درصد از پیش بینی ماه اکتبر بیشتر است. درعوض، میزان رشد اقتصادی درسال ۲۰۱۲ که سه و هفت دهم درصد پیش بینی شده بود به سه و نیم درصد خواهدرسید.
میزان تورم نیز برای سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۸ دهم درصد و  ۳ درصد پیش بینی شده است.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se