درخواست تمدید نشست کپنهاگ

بسیاری از فعالان زیست محیطی شرکت کننده در نشست کپنهاگ ازجمله سازمان صلح سبز Greenpeace  خواستارشده اند که با توجه به عدم دست یابی به متن کاملی برای امضای رهبران، این نشست تا رسیدن به توافقی جمعی ادامه یابد.
ازسوی دیگر به گزارش خبرگزاری سوئد TT ، براساس خبرهای به دست آمد،ه درمتن هنوز تکمیل نشده ی موافقت نامه ی زیست محیطی کپنهاگ که دراجلاس رهبران کشورها دردست مذاکره است، تاکیدشده است که افزایش گرمایش نباید بیش از دو درجه باشد. دراین متن برکاهش شدید مواد آلاینده و گازهای سمی نیز تاکیدشده است، بدون آن که میزان این کاهش و زمان اجرای آن تعیین شده باشد. میان کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر برای اجرای برنامه های زیست محیطی، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین شده که پرداخت آن ازسال ۲۰۲۰ آغازخواهدشد. دراین متن آمده است که مذاکرات باید پس از نشست کپنهاگ تا سال آینده و رسیدن به راه حل مشکلات موجود و تنظیم قراردادزیست محیطی جدیدی ادامه پیداکند.