گزارش جدید ناظر منع تبعیض سوئد

گزارش: طاهر جام برسنگ

گزارش سال ۲۰۰۹ ناظر منع تبعیض DO امروز منتشر شد. طی سال گذشته مجموعا ۲۵۳۷ مورد شکایت از تبعیض به این نهاد رسیده است که ۹۰۰ مورد از آنها مربوط به تبعیض در بازار کار می­شود.

در سال پیش از آن یعنی در سال ۲۰۰۸، پیش از ادغام چهار نهاد منع تبعیض در چهار حوزۀ مختلف مجموعا ۲۰۹۷ مورد شکایت به آنها ارجاع شده بود. افزایش نزدیک به ۵۰۰ مورد شکایت از تبعیض نسبت به سال پیش از آن، به این نهاد چیزی است که برای کاتری لینا Katri Linna ناظر منع تبعیض سوئد غیرمنتظره نبوده است. ناظر منع تبعیض علت چنین افزایشی را بخش به خاطر تغییر قوانین در این زمینه در سال ۲۰۰۹ می­داند. ناظر منع تبعیض بخش دیگری از این افزایش شکایت از تبعیض را ناشی از آگاهی بیشتر شهروندان به حقوق خود می­داند.
در گزارش جدید نهاد منع تبعیض شرایط ویژۀ زنان در بازار کار در مرکز توجه قرار گرفته است. در سال گذشته ۱۷۷ شکایت از تبعیض زنان در بازار کار به ناظر منع تبعیض رسید. این آمار در مقایسه زمان مشابه در سال ۲۰۰۸، افزایش ۲۴ درصدی داشته است.
اریکا روت Erika Roth یکی از کسانی است که از کارفرمای خود به خاطر اعمال تبعیض شکایت کرده است. اریکا دستیار توان­خواهان است و در گفتگوئی با شبکۀ ۳ رادیو سوئد می­گوید که زمانی که از مرخصی والدین استفاده می­کرده کارفرما به او تلفن کرده و به او گفته که کارش را به جانشین او داده­اند:
از نظر ناظر منع تبعیض نه تنها کارفرما که سندیکای مربوطه نیز مؤظف است که زمینۀ جلوگیری از تبعیض در بازار کار را فراهم آورند.
نکتۀ دیگری که در گزارش جدید ناظر منع تبعیض مورد توجه قرار گرفته وضعیت رمی­ها یا کولی­هاست. بر اساس این گزارش شکایت این دسته از اقلیت­های قومی بیشتر موارد تبعیض در بازار مسکن و همچنین پذیرش آنها از سوی ادارۀ خدمات اجتماعی را شامل می­شود.