مذاکرات نماینده های کارکنان و کارفرمایان بر سر تعیین میزان دستمزد

گزارش: طاهر جام برسنگ

در بهار پیش­رو ۵۰۰ پیمان­نامۀ مرکزی کاری باید منعقد شود که این قراردادها   ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان دولتی و بخش خصوصی را شامل می­شود.
بیشترین شمار پیمان­نامه­های مرکزی بازار کار تا تاریخ ۳۱ ماه مارس اعتبار دارند و در صورتی که نمایندگان کارکنان و کارفرمایان نتوانند پس از انقضای مهلت پیمان­نامه­های فعلی به توافق برسند، اقدامات مجادله­آمیزی چون اعتصاب و لاک­اوت (تحریمی که از سوی کارفرمایان برای مقابله با اعتصاب صورت می­گیرد)، می­تواند در دستور کار طرفین قرارداد قرار گیرد.
در حال حاضر قراردادهای مربوط به دستمزد کارکنان از طریق مذاکرات سندیکاهای مختلف با نمایندۀ کارفرمایان تنظیم می­شود. در بازار کار سوئد امروزه حدود ۶۰ سازمان صنفی مربوط به کارکنان و حدود ۵۰ اتحادیۀ کارفرمایان وجود دارد. این سازمان­ها باید اکنون برای دست­یابی به یک قرارداد کاری یک ساله وارد مذاکره شوند.
پیمان­نامه­های بخش صنعتی همواره به عنوان الگویی برای قراردادهای کاری در شعبه­های مختلف بازار کار سوئد، عمل کرده است. در پیمان بخش صنعتی است که دستمزد کارکنان بر اساس توانائی شرکت­های صادراتی در چشم­انداز بین­المللی، تعیین می­شود. برای حصول به چنین پیمانی ۶ اتحادیۀ کارکنان، از آن میان، اتحادیۀ فلزکاران سازمان سراسری کارکنان LO، اتحادیۀ یونیون Unionen و اتحادیۀ مهندسین سوئد Sveriges ingenjörer با تشکل موسوم به شرکت­های تکنولوژیک Teknikföretagen وابسته به سازمان مدیریت اقتصادی کشور وارد مذاکره می­شوند.
عمده­ترین مشکلی که بر اساس منابع شرکت­های تکنوژیک در مذاکرات آنها با نمایندۀ کارکنان برای حصول به پیمان وجود دارد، خواست اتحادیه­های کارکنان مبنی بر داشتن حق وتو در استفاده از شرکت­هایی است که نیروی مورد نیاز بازار کار را تأمین می­کنند؛ یا شرکت­هائی که در سوئد Bemanningsföretag نام دارند. شرکت­هائی که بنا بر نظر نمایندۀ کارفرمایان برای ایجاد انعطاف در بازار کار و در زمان متوقف گشتن تولید، ضروری­اند اما نمایندگان کارکنان می­گویند که چنین شرکت­هائی مورد سوءاستفادۀ کارفرمایان قرار می­گیرند.
مذاکرات نمایندگان کارکنان و کارفرمایان بر سر تعیین دستمزد و حصول به پیمان نامه ای جدید از دوشنبۀ پیش رو اول ماه مارس، آغاز خواهد شد.

taher.jambarsang@sr.se