Lönematchen börjar

مذاکرات نماینده های کارکنان و کارفرمایان بر سر تعیین میزان دستمزد

در بهار پیش­رو ۵۰۰ پیمان­نامۀ مرکزی کاری باید منعقد شود که این قراردادها   ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان دولتی و بخش خصوصی را شامل می­شود.
بیشترین شمار پیمان­نامه­های مرکزی بازار کار تا تاریخ ۳۱ ماه مارس اعتبار دارند و در صورتی که نمایندگان کارکنان و کارفرمایان نتوانند پس از انقضای مهلت پیمان­نامه­های فعلی به توافق برسند، اقدامات مجادله­آمیزی چون اعتصاب و لاک­اوت (تحریمی که از سوی کارفرمایان برای مقابله با اعتصاب صورت می­گیرد)، می­تواند در دستور کار طرفین قرارداد قرار گیرد.
در حال حاضر قراردادهای مربوط به دستمزد کارکنان از طریق مذاکرات سندیکاهای مختلف با نمایندۀ کارفرمایان تنظیم می­شود. در بازار کار سوئد امروزه حدود ۶۰ سازمان صنفی مربوط به کارکنان و حدود ۵۰ اتحادیۀ کارفرمایان وجود دارد. این سازمان­ها باید اکنون برای دست­یابی به یک قرارداد کاری یک ساله وارد مذاکره شوند.