Rödgrön hushållsröra

اتحاد سرخ و سبز و تخفیف مالیاتی بر خدمات خانگی

تخفیف در مالیات برای کسانی که از خدمات خانگی استفاده می­کنند به مسئلۀ مورد مناقشه در بلوک سوسیالیستی یا اتحاد سرخ و سبز سوئد تبدیل شده است. اخیرا حزب سوسیال­دمکرات سوئد، یعنی حزب عمدۀ اتحاد سرخ و سبز به سیاست تخفیف مالیاتی در استفاده از خدمات خانگی که بخشی از رفرم مالیاتی دولت بورژوائی فعلی سوئد است، روی موافقت نشان داده است. در حالی که حزب چپ سوئد، یکی دیگر از احزاب این بلوک با این بحث که کاملا نادرست است که تخفیف مالیاتی را شامل افراد غیربیماری کنیم که  برای نظافت منزل خود استفاده کنیم، با این سیاست مرزبندی کرده است. حزب چپ در این زمینه می­گوید جناح بورژوائی در حالی که چنین تخفیفی بر مالیات برای افراد تندرست در نظر می­گیرد، همزمان امکانات مراقبت از بزرگسالان را کاهش می­دهد.
اخیرا حزب محیط زیست سوئد، سومین حزب اتحاد سرخ و سبز هم با این تحلیل که ایجاد اشتغال باید در اولویت سیاست احزاب باشد، با تخفیف مالیاتی برای کسانی که از خدمات خانگی استفاده می­کنند، موافقت نشان داده است.