انتخاب اولین استاندار خارجی در سوئد

همانطور که هفته ی گذشته به آگاهی رساندیم مینو اخترزند به استانداری یونشوپینگ منصوب شده است. او نخستین خارجی ست که سمت استانداری را درسوئد به عهده می گیرد.
او تاکنون سمت های مختلفی را به عهده داشته است از جمله مدیریت اداره کل راه آهن سوئد. او از اعضا هیئت مدیره ی رادیو سوئد و شرکت ها و سازمان های متفاوتی بوده و توانسته اعتماد دولت را به دست آورد.
مینو اختر زند از سن هفده سالگی به عنوان دانشجوی میهمان به سوئد آمده است. 
در اینجا می توانید گفتگوی ما را با وی بشنوید.
زینت هاشمی 
zinat.hashemi@r.se