Höfre vinster i företagen

فرج اقتصادی در پی شدت

پس از بحران اقتصادی و گذشت زمستان اقتصادی بر اساس گزارش‌های سه ماهۀ دوم سال جاری بسیاری از شاخه‌های اقتصادی خود را بازسازی کرده‌اند.

برای نمونه کارخانۀ تولید بلبرینگ SKF در گزارش سه‌ماهۀ دوم سال جاری خود بیش از دو میلیارد کرون سودآوری داشته. میزان سودآوری این شرکت در زمان مشابه در سال گذشته تنها ۳۰۰ میلیون کرون بوده است. پرسشی که مطرح است این که آیا چنین توسعۀ مثبتی ادامه خواهد یافت یا این که شرایط دشوار اقتصاد دولتی در کشورهائی چون یونان، اسپانیا و بریتانیا به سوئد هم سرایت می‌کند و چرخۀ سودآوری کارخانه‌های این کشور را دچار توقف می‌کند؟
تا به حال نشانه‌هائی مثبت از روند سودآوری شرکت‌های سوئد مشاهده شده است.