Hot mot domare i kopplerimål

تهدید قضات دادگستری

هفتۀ گذشته قاضی دادگاه بررسی پروندۀ جنجالی خرید و فروش خدمات جنسی در شهر مالمو از سمت خود استعفا داد. به نوشتۀ روزنامۀ سودسونسکا Sydsvenskan علت استعفاء قاضی این پرونده تهدید و آزار و اذیت علیۀ او بوده است. یادآوری این که در دادگاه فوق‌الذکر ده مرد مظنون به تحاوز و سوءاستفادۀ جنسی از یک دختر چهارده ساله، محاکمه می‌شوند. در سوئد، تهدید و آزار قضات و دادستان‌های پرونده‌های مربوط به خرید و فروش خدمات جنسی پیش از این هم مشاهده شده است.