ökad valklagamål

افزایش شکایت از برگزاری انتخابات و شمارش آرا

امروز نتیجه نهایی انتخابات عمومی سویدن اعلام می شود. از امروز تا ده روز دیگر افراد می توانند از برگزاری انتخابات و یا شمارش آرا شکایت کنند.

افراد قبل از اعلام نهایی انتخابات نیز حق شکایت دارند. تا کنون ٤٣ تفر شکایات خود را به کمسیون برگزاری انتخابات فرستاده اند. در سال گذشته تنها چهار نفر از مراحل برگزاری و شمارش آرای انتخاباتی شکایت داشتند.  به عقیده ششتین اندرشون  Kerstin Andersson، رئیس کمسیون برگزاری انتخابات، این رقم افزایش قابل ملاحظه یست. "ششتین اندرشون اضافه می کند: برای ما این علامت مثبتی است که مردم بر انتخابات نظارت می کنند و می خواهند آنرا دنبال کنند."
ششتین اندرشون می گوید: بطور کلی می توان گفت که توجه مردم نسبت به انتخابات سال جاری نشان دهنده علاقمندی آن هاست، با یک تفاوت که این روش در دوره های قبلی معمول نبوده است.
شکایات در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که اشتباه مشخصی اتفاق افتاده باشد. در آن صورت کمسیون بررسی شکایات انتخابات شکایت رسیده را برای تشخیص اشتباه احتمالی و تاثیر آن بر نتیجه انتخابات، را مورد غور قرار می دهد.

shakila.edizada@sr.se