پر وستربری به‌ عنوان رئیس پارلمان سوئد انتخاب شد

امروز در آستانه‌ افتتاح پارلمان سوئد، رئیس و سه‌ معاون او انتخاب شدند

تعداد برگه‌های انتخابات 347 عدد بوده‌ که‌ همه‌ آنها معتبر تشخیص داده‌ شدند. شمارش آرا نشان می‌دهد که‌ تعداد 153 نماینده‌ به کنت هرشتد رای داده‌اند و ‌ 194 نفر به‌ پر وستربری. بدینوسیله‌ پارلمان، پر وستربری را به‌ عنوان رئیس انتخاب کرده‌ است.

معاونت اول رئیس پارلمان نیز به‌ اتفاق آرا به‌ خانم Susanne Eberstein از حزب سوسیال دمکرات سوئد رسید.

به‌ موجب سنت متداول در پارلمانهای پیشین سوئد، این حزب بزرگ است که‌ رئیس پارلمان را پیشنهاد می‌کند، با این حساب نامزد سوسیال دمکراتها باید این پست را در دست بگیرد اما اکنون مطرح شده‌ است که‌ حزب بزرگ بلوک برنده‌، یعنی مدراتها نامزد این پست را پیشنهاد کنند.

بلوک سرخ ـ سبز نیز نامزدی از حزب سوسیال دموکرات در مقابل پر وستربری رئیس دوره‌ گذشته‌ پارلمان از حزب مدرات پیشنهاد کرده‌ بود: کنت هرشتد عضو پیشین پارلمان که‌ در کمیسیون امور خارجه‌، فعال بود. نام هرشتد پس از آن به‌ میان آمد که‌ نامزد قبلی سوسیال دمکراتها برای احراز این پست، بیورن فون سیدو، این مسئولیت را نپذیرفت چون احتمال میداد که‌ انتخاب شدنش به‌ کمک رای حزب بیگانه‌ستیز دمکراتهای سوئد، صورت بگیرد. در چنین حالتی این حزب از همان نخست، نقش ترازدار را در بین دو بلوک سیاسی راست و چپ، ایفا میکرد. دبیر مطبوعاتی حزب بیگانه‌ستیز دمکراتهای سوئد، اریک آڵمکویست، اعلام کرد که‌ تاکنون هیچیک از دو بلوک سیاسی کشور، در این رابطه‌ با این حزب در تماس نبوده‌اند.

سوال بزرگ این است حال که‌ هیچکدام از این بلوکها، به‌ تنهایی اکثریت مجلس را در اختیار ندارند، پر وستربری از حزب مدرات چگونه‌ از سوی اکثریت نمایندگان انتخاب شد. پاسخ روشن است: نمایندگان حزب بیگانه‌ستیز دمکراتهای سوئد به‌ انتخاب او رای داده‌اند. به‌ گزارش اکو، واحد مرکزی خبر رادیو سوئد، قبل از ظهر امروز بیست نماینده‌ حزب دمکراتهای سوئد، در نشستی نحوه‌ رای‌دهی خود را هماهنگ کرده‌ بودند.

.