بیماران قلبی در سوئد در معرض خطر حملات قلبی دوباره‌اند‌

شمار زیادی از هزاران سوئدی که‌ پیشتر یکبار حمله‌ قلبی به‌ آنها دست داده‌، در معرض یک حمله‌ جدید هستند و دلیل آن، کمبود و نواقص در مراکز بهداشت و مراقبتهای پزشکی است.

به‌ موجب گزارش جدیدی از‌ بنیاد قلب و ریه‌، یک سوم اینگونه‌ بیماران به‌عنوان نمونه‌، دارای میزان بالای کلسترول و فشار خون بالا هستند و شصت درصدشان، یکسال پس از حمله‌ قلبی، فعالیت جسمی اندکی دارند. دلیل این عوارض، وجود کمبودها در مداوای دارویی و برنامه‌ فعالیتهای جسمی است که‌ مراکز بهداشت و مراقبتهای پزشکی موظف به‌ ارائه‌ آن هستند.