مهاجرت خویشاوندان از سومالی به‌ سوئد، ناممکن شده‌ است

مهاجرت خویشاوندان از کشور سومالی به‌ سوئد، به‌ دنبال تغییر در سیاست اداره‌ کل مهاجرت سوئد، تقریبا منتفی شده‌ است. به‌ گفته‌ اریک آلتورپ از صلیب سرخ، تصمیم جدید این اداره‌، نقض آشکار پیماننامه‌هایی است که‌ سوئد خود آن را امضا کرده‌ و لزوم به‌ هم پیوستن اعضای خانواده‌های متلاشی شده‌ در اثر جنگ را گوشزد می‌کند.

آلتورپ می‌گوید که‌ صدها تن از والدینی که‌ در سوئد اقامت گرفته‌اند نمی‌توانند کودکان خود را در کنار خود داشته‌ باشند و این روحیه‌‌ی بسیاری از آنان را به‌ شدت خراب کرده‌ است.