کابینه‌‌ی جدید سوئد

نخست وزیر: فردریک راینفلد
وزیر امور اتحادیه اروپا: بیرگیتا اولسون
وزیر دادگستری: بئاتریس آسک
وزیر امورمهاجران: توبیاس بیلستروم
وزیر امور خارجه: کارل بیلد
وزیر کمک­های خارجی: گونیلا کارلسون
وزیر بازرگانی: اوا بیورلینگ
وزیر دفاع: استن تولی­ فورش
وزیر امور اجتماعی: یوران هگلوند
وزیر امور کودکان و سالخوردگان: ماریا لارشون
وزیر مسکن و امور مدنی: استفان آته­فال
وزیر امور بیمه­های اجتماعی: اولف کریسترسون
وزیر دارایی: آندرش بوری
وزیر امور بازارهای مالی: پتر نورمن
معاون نخست وزیر و وزیر آموزش: یان بیورک لوند
وزیر برابری و معاون وزیر آموزش: نیامکو صابونی
وزیر امور روستاها: اسکیل ارلاندسون
وزیر محیط زیست: آندراس کارل­گرن
وزیر صنابع و نیرو: مود اولوف­سون
وزیر فن­آوری ارتباطات و امور منطقه­ای و معاون وزیر صنایع و نیرو: آنا-کارین هت
وزیر امور زیربنایی: کاتارینا المستر­- سورد
وزیر فرهنگ و امور ورزشی: لنا آدل­سون لیلیه روت
وزیر امور بازار کار: هیلـّه وی انگستروم
وزیر امور هم­پیوستگی و معاون وزیر امور بازار کار: اریک اولـّن هاگ