گفتگو با دو جوان مسلمان

8:19 min

 حمله ی انتحاری هفته ی گذشته در استکهلم توسط یک مرد جوان ٢٨ ساله ی مسلمان، نگرانی هائی را به ویژه در میان مهاجرانی که از کشورهای اسلامی به سوئد آمده اند، موجب شده است. داشتن نگاهی یکسان به همه ی مهاجران این کشورها، از جمله این نگرانی هاست. در برنامه ی امروز با دو جوان ایرانی معتقد به اسلام در رابطه با عملیات انتحاری و سواستفاده از احساسات جوانان گفتگو کرده ایم که بخشی از آن را می شنوید. بلندتر این گفتگوها اما از هم اکنون در سایت پژواک قرار دارند.
 فرید رضاپور در لولئو و آبتین خاموشی در اومئو هر دو عنوان می کنند که در خانواده هائی  غیرمذهبی و آته ایست پرورش یافته اند اما با اسلام از طریق مطالعه ی از جمله ادیان مختلف آشنا شده اند.
آنها عملیات انتحاری را بیشتر یک عمل سیاسی می دانند که با  تحریک احساسات جوانان، تحت عنوان اسلام صورت می گیرد. 
 آبتین خاموشی دانشجوی دانشگاه اومئو، عنوان می کند که با توجه به حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان، عملیات انتحاری استکهلم خیلی دور از انتظار نبوده است.
  آبتین خاموشی تنها نگران قضاوت های سوئدیها نسبت به  قوانین اسلامی نیست، بلکه نگرانی او بیشتر از مسلمانانی در این کشور است که عملیات تروریستی را مطابق با قوانین اسلامی می دانند. او میگوید احتمال داشت که اگر او هم با قوانین اسلامی آشنا نبود، تحت تاثیر برخی از عملکردهای دول غربی نگاه دیگری به عملکرد مسلمانان تند رو می داشت که امروز آن را شدیدا مورد انتقاد قرار می دهد.
   فرید رضاپور از اینکه بعد از عملیات انتحاری در استکهلم، عقاید مسلمانان غیر تند رو نیز مطرح می شود ابراز خشنودی می کند. فرید رضاپوربرعکس بسیاری از مسلمانان نگرانی از تغییر نگاه اطرافیانش به او به عنوان یک مسلمان ندارد.

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se