استقبال از خرید یول در سوئد

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا و تاثیرآن از اول تا ٢٠ دسامبر امسال برکاهش از جمله  شش درصدی فروش لباس و یک ونیم درصدی کفش، اما تخمین زده می شود که درمقایسه با سال گذشته فروش یول امسال بالغ بر حدود ٦٥ میلیارد کرون و با  افزایش ٣ درصدی همراه باشد.