پناهجویان ابدی

تعدادی از پناهجویان هستند که سال ها در سوئد زندگی کرده اند بدون این که جواب مشخصی در یافت کرده باشند. این سال ها برای برخی بیش از ده سال است.
این افراد،  یک یا چند بار جواب منفی دریافت کرده و کمک هزینه ی آن ها قطع و می بایست در همکاری با پلیس کشوررا ترک کنند، اما  آن ها به زندگی مخفی روی آورده و پرونده شان بعد از حداقل چهار سال مجددا به جریان افتاده است.  برای نمونه می توان به پناهجویانی چون سعید کلانتری بیش از ٧ سال و  تیمور و محمد یوسف موحدی اشاره کرد که بیش از ده سال است که در سوئد به سر می برند.
در جریان تظاهرات پشتیانی از تظاهر کنندگان در ایران به منظور حمایت از مردم مصر و تونس گفتگوئی داشتم با این پناهجوبان. 
در این رابطه گفتگوئی نیز داریم با باربرو بولیندر از اداره ی مهاجرت. از او در رابطه با شرایط این پناهجویان پرسیدیم .
 او عنوان کرد که محدودیت زمانی برای ماندن این پناهجویان وجود ندارد، اما بهتر است که پناهجویانی که پاسخ منفی در یافت کرده اند، کشور را ترک کنند. چرا که مشکلات عمده ای در زندگی مخفی خواهند داشت. او برای نمونه به از دست دادن امکان تحصیل فرزندان و امکانات رفاهی و اجتماعی آن ها اشاره کرد.

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se