کنگره ی حزب زیست در ماه مه

4:09 min

در کنگره ی آینده ی حزب محیط زیست، میلیو پارتیت  که در ماه مه برگزار می شود،  سخنگویان و یا رهبران آینده ی حزب از میان نامزدهای موجود انتخاب می شوند.در دور آینده نیز حزب محیط ریست دو سخنگو خواهد داشت. با تمام شدن دو دوره ی سخنگوئی رهبران فعلی حزب، ماریا وترستراند و پتر اریکسون، بنا بر مقررات حزب هر دو باید از سمت خود کناره گیری کنند و پست خود را به افراد جدیدی بسپارند. با توجه به افزایش میزان محبوبیت حزب محیط زیست در دوران سخنگوئی این افراد، برخی از نگرانی ها و یا نقطه نظر ها وجود دارد که استعفای این دو می تواند تاثیر منفی در آینده ی حزب داشته باشد.
حمیده ی نبی از اعضا هیئت ژوری در دادگاه و رئیس گروه دموکراسی حزب محیط حزب محیط زیست در مالمو که خود را افغان. سوئدی می خواند بر اهمیت نقش ماریا وترشستراند و پتر اریکسون در شکوفائی و موقعیت حزب تاکید می کند.
حمیده ی نبی، مقررات حزب برای محدودیت دوران ریاست سخنگویان حزب را دارای نکات مثبت و منفی می خواند.اما این امر را در راستای دموکراسی می خواند.
به نظر وی  نامزدهای مشخص شده برای سخنگوئی آینده ی حزب ، افرادی شایسته هستند.   

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se