گریز از مالیات و سود ده ملیون کرونی برتیل ویلراد

برتیل ویلراد ریس شرکت بازنشتگی آ ام اف ده ملیون کرون از طریق گریز از مالیات و سرمایه گذاری در کشور پرو به دست آورده است. بیرتیل از طریق تنظیم ماهرانه و پیش رفته ی قانون مالیات، تنها چهار در صد مالیات پرداخت کرده ا ست. او با تنظیم مالیات نامه یی، بیست و سه ملیون کرون را به یک شرکت در پرو انتقال داده است و برای این بیست و سه ملیون کرون فقط چهار در صد مالیات پرداخت کرده است. در حالی که مالیات واقعی این مبلغ در داخل کشور سویدن پنجاه تا شصت در صد می باشد. برتیل ویلراد اما از کار خود دفاع می کند و می گوید این کار کاملا از مسیر قانونی انجام شده است. قانون مالیاتی دولت سویدن از سرمایه گذاری در خارج از کشور مالیات کمتری می گیرد.
برتیل شریک شرکت مشهور وکالتی به نام وینگه Vinge است. این شرکت در بخش خصوصی سازی مشروبات، شراب Vin و عرق یا الکل Sprit و هم چنین خصوصی سازی پست در سویدن از طرف دولت مسولیت رسمی گرفت و نقش کلیدی بازی کرد. برتیل ویلراد در سال دو هزار و نه پس از جنجال و آبرو ریزی در شرکت بازنشستگی آ ام اف ریاست این شرکت را به عهده گرفت. حالا اداره مالیات از او به دلیل گریز از مالیات به دادگاه اداری شکایت کرده است