مردم سالاری شرط فروش اسلحه سویدن به جهان نیست

کمیسیون سیاست خارجی پارلمان سویدن در نظر دارد طرح قانونی را به مجلس ارایه کند که در آن شرط فروش اسلحه به کشورهای که حکومت مردم سالار ندارد سخت تر شود. احزاب حاکم در دولت و حزب سوسیال دموکرات برای تشدید کردن شرایط فروش اسلحه به کشورهای بدون حکومت مردم سالار به توافق رسیده اند و وجود دموکراسی در کشور های مقصد را شرط برای صادرات اسلحه در نظر گرفته اند. حزب چپ و حزب لیبرال مردم با این شرط موافق نیستند. با همه جر و بحث ها بر سر سخت تر شدن شرایط فروش اسحله به کشورهای غیر دموکراتیک دولت شرط پیشنهاد شده توسط کمیسیون سیاست خارجی را رد می کند و به فروش اسلحه به شیوه جاری ادامه می دهد.