فسخ قرار داد هاوتای با ساب

  بنا بر گزارش مطبوعاتی اسکایپر یکی از شرکای شرکت ساب قرار داد این شرکت با شرکت چینی هاوتای فسخ شده است. شرکت اسکایپر دلیل این ابطال را این گونه ذکر می کند که شرکت هاوتای می خواست در صدر قرار گرفته ، بقیه شریک ها را پشت سر خود قرار دهد که این امر باعث اختلاف و فسخ قرار داد شد. قرارداد ساب با شرکت هاوتای باعث تزریق یک ملیارد و سه صد هزار کرون در برابر خرید دو سوم سهم این کارخانه می شد که از جانب اسکایپر شریک دیگر این شرکت رد شد. هنوز تا اعلام قطعی فسخ یا تغییر این قرارداد وقت باقی است. فردا نتیجه قطعی فسخ یا انجام معامله اعلام خواهد شد. شرکت هاوتای هفته پیش از شرکت موترسازی ساب در ترولهتن دیدار کرد و از وضعیت خراب اقصتادی این شرکت دچار شوک شد. با همه این فراز و فرود ها در معامله شرکت ساب با هاوتای، شرکت اسکایپر می گوید به همکاری خود در قسمت تکنیک، فروش و توزیع ماشین ساب در چین با شرکت هاوتای یا کدام شرکت دیگر چینی ادامه خواهد داد.