انتقاد امنستی به سیاست پناهنده پذیری سوئد

در گزارش سالانه ی سازمان عفو بین الملل، امنستی در مورد سال۲۰۱۰ سیاست پناهنده پذیری سوئد مورد انتقاد قرار گرفته است.  در این گزارش آمده است که سوئد پناهجویانی را اخراج  می کند که در کشور خود می توانند با خطر شکنجه روبرو شوند.  
بخش قابل توجهی از این گزارش به نحوه ی برخورد سوئد با پناهجویان رومی ( کولی ها ) مربوط می شود. بخصوص پناهجویانی که از صربستان و کوسووو به سوئد پناهنده شده اند. در گزارش امنستی، سوئد به دلیل داشتن برخی مقررات، محل نامناسبی برای این پناهجویان خوانده شده است.    
مادلان سیدلیتز، حقوقدان در امنستی سوئد، در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد، بررسی سریع پرونده ی پناهجویان رومی را مورد انتقاد قرار می دهد. او می گوید که پرسش از این پناهجویان در مورد موقعیتشان بسیار کوتاه و ناکافی بوده و ان ها از حق داشتن وکیل برای دفاع از خود محروم بوده ند.
در بخش دیگری از این گزارش به اخراج پناهجویان از اریتره و عراق نیز اشاره شده است. در گزارش امنستی، از سازمان ملل نیز انتقاد شده است که گزارش ناقصی از شرایط حقوق بشر در برخی کشورها برای نمونه وقوع تجاوز جنسی در آنها تهیه و منتشر کرده است.