انتخابات مجدد در دو منطقه ی سوئدروز یکشنبه یک میلیون و دویست هزارنفر می توانند در انتخابات مجدد در وسترایوتلند شرکت کرده و نمایندگان خود در شورای استانی- لندسینگ را انتخاب کنند. همچنین ۲۶ هزار نفر نیز در اوربرو می توانند در انتخابات مجدد کمونی این منطقه شرکت کنند. انتخابات مجدد در این دو منطقه به سبب برخی از انتقادها ی موجود پیرامون نتیجه ی انتخابات سال ۲۰۱۰صورت می گیرد. اضافه کنیم که انجام مجدد انتخابات در سوئد کم سابقه است. اما به دلیل گسترده بودن انتقادها از نتیجه ی انتخابات در شورای استانی وسترایوتلند و یک حوزه ی انتخاباتی درکمون اوربرو، این امر صورت می گیرد.
اشتباه در شمارش آرا در کمون اوربرو، ۱۷ مورد تنها در یک حوزه ی انتخاباتی و در لندسینگ وسترا یوتلند در پنج حوزه، صورت گرفته است.