کاهش اندک تعداد بیکاران در سوئد

تعداد افراد بیکار در سوئد تا پایان ماه گذشته، آوریل ، ۳۷۱ هزار نفر گزارش شده است. بنا براین تعداد بیکاران در سوئد، در مقایسه با سال گذشته در همین دوره یک درصد کاهش داشته است. بنا برگزارشی از سوی اداره ی کاریابی، نیاز به نیروی کار بخصوص در استکهلم افزایش یافته است.