برکناری مدیر سازمان بازنشستگی AMF


Bertil Villard مدیرسازمان بازنشستگی AMF که به اتحادیه ی  سراسری کارگران سوئد LO و  اتحادیه ی کارفرمایان سوئد  Svenskt näringsliv تعلق دارد، به دلیل افزایش انتقادها و سلب اطمینان صاحبان این سازمان نسبت به خود، ازمدیدیت AMF کناره گرفت.
اکوت، واحدخبر رادیوسوئد پیش ازاین گزارش داده بود که برتیل ویلارد مبلغ ۲۳ میلیون کرون سود به دست آورده از فعالیت شرکت خصوصی خود در سوئد را برای گریز از پرداخت مالیات به کشور پرو که سطح اخذمالیات در آن تنها ۴ درصداست، انتقال داده است. برتیل ویلارد ضمن تاکیدبراین که صاحبان AMF به ویژه LO از وضعیت مالیاتی او باخبربوده اند، ارسال پول های خود به پرو را قانونی و منطبق با قراردادی قدیمی میان سوئد و پرو عنوان کرده درحالی که اداره کل امور مالیاتی کشور، اقدام او را فراراز پرداخت مالیات ارزیابی کرده است.
اضافه کنیم که مقامات اتحادیه سراسری کارگران سوئد ضمن اعلام بی اعتمادی نسبت به مدیر AMF  اظهارات او درمورد اطلاع خوداز وضعیت مالیاتی او را شدیدا ردکرده اند