احتمال موافقت حزب دموکرات مسیحی با فرزندخواندگی همجنس گرایان

 شاخه ی حزب دموکرات مسیحی دراسکونه، درطرحی که به اجلاس تابستانی حزب داده، پیشنهادکرده است که به همجنس گرایان حق  فرزندخواندگی داده شود. این خبر را روزنامه ی سونسکا داگ بلادت منتشرکرده است.
حزب دموکرات مسیحی مخالف همجنس گرایی ست و درسال ۲۰۰۲ نیز هنگام تصویب قانون حق فرزندخواندگی برای همجنس گرایان درپارلمان به آن رای منفی داد. 
پیشنهادارائه شده به احتمال زیاد به بحث گسترده ای دراین حزب دامن خواهدزد، چراکه الف سونسون، رهبرپیشین این حزب باردیگر  تاکیدکرده است که هرکودکی باید یک مادر و یک پدر داشته باشد، درحالی که یکی دیگرازاعضای این حزب  Daniel Sturesson گفته است که زمانه عوض شده و حزب دموکرات مسیحی نیز باید نگاه دیگری به واقعیت های اجتماعی داشته باشد.