عنوان بهترین آهنگ سال اروپا برای آذربایجان

آهنگ Running scared اجراشده توسط یک گروه موسیقی جمهوری آذربایجان، عنوان بهترین آهنگ سال اروپا را در Eurovision به دست آورد. این آهنگ توسط یک سوئدی نوشته شده و دراجرای آن نیز چند سوئدی همکاری داشتند.
پیروزی آذربایجان موجی از شادمانی دراین کشور ایجادکرد و جوانان را به ویژه در باکو به خیابان ها کشاند.
گفته می شود که مناسبات سیاسی دراین مسابقه که هرسال دریک کشور اروپایی برگزارمی شود، نقش زیادی دارد و دراین رابطه ازجمله به دادن بیشترین امتیازها به گروه آذربایجان توسط کشورهایی مانند روسیه و ترکیه، اشاره شده است.  
سوئد دراین مسابقه با آهنگ Popular به خوانندگی اریک ساده درردیف سوم قرارگرفت.