انتقاد به سیاست های مالی دولت

شورای سیاست گزاری مالی به دولت هشدارداده است که دارد به سرعت موجودی خودرا به آتش می کشد. این شورا گفته است که درصورت ادامه ی سیاست کاهش مالیاتی، باید دریافت کارمزدها و عوارض به وضعیت سابق خود بازگردانده شوند.
این شورا در گزارش سالانه ی خود که امروز منتشرشد، تاکیدکرده است که دولت برای جلوگیری از بروزیک بحران مالی درآینده، باید بتواند با انجام راه کارهای مناسب، ثبات اقتصادی کشور را تقویت کند. شورای سیاست گزاری مالی، دولت را ازجمله درمورد افزایش حق عضویت صندوق های بیمه ی بیکاری که درسال ۲۰۰۷ به اجرادرآمد موردانتقادقرارداده ودراین رابطه پیشنهادکرده است که حق بیمه ی بیکاری دراختیار کسانی که عضو هیچ صندوق بیمه نیستند نیز قرارگیرد.