توافقی برای تضمین آینده ی شرکت خودروسازی ساب

شرکت خودروسازی ساب و مالک آن شرکت  Spyker Cars  قول هایی را از یک شرکت توزیع خودرو در چین به نام Pang Da دریافت کرده اند که به گفته ی مدیر Spyker Cars می تواند تضمینی برای آینده ی ساب باشد. شرکت پانگ دا با خرید خودروهای ساب به بهای ۴۵ میلیون یورو و ۲۴ درصد از سهام شرکت Spyker Cars  به ارزش ۶۵ میلیون یورو موافقت کرده است. برای رسمیت یافتن موافقت به دست آمده باید ازجمله دولت چین، بانک سرمایه گزاری اروپایی و شرکت جنرال موتورز آن را تاییدکنند.
مدیرشرکت Spyker Cars گفته است که پرداخت ۳۰ میلیون یورو از مبلغ توافق شده با شرکت چینی پانگ دا، نیازی به تایید ندارد.