آفتاب و مالیات کمتر، عامل جذب بازنشستگان سوئدی

شمارهرچه بیشتری از بازنشستگان سوئدی، درخارج از کشور زندگی می کنند. آفتاب بیشتر و مالیات کمتر از دلایل عمده ی این امراست. به گزارش سازمان بازنشستگی سوئد Pensionsmyndigheten درسال گذشته، حقوق بازنشستگی  ۱۲۳‌هزار بازنشسته در۱۰۰ کشورمختلف به آنها پرداخت شد که درمقایسه با سال ۲۰۰۵ افزایشی ۲۵ درصدی را نشان می دهد.
بیشتر این بازنشستگان در کشورهای شمالی و آلمان زندگی می کنند، اما کشورهایی مانند تایلند نیز شمارهرچه بیشتری از آنها را به سوی خود جذب می کنند، بطوری که تعداد بازنشستگان سوئدی دراین کشور در طول ۵ سال گذشته دوبرابرشده است.