تحقیق پیرامون ارتباط پدر ملکه سوئد با نازی های آلمان

سیلویا، ملکه ی سوئد و بستگان او، تحقیقاتی را پیرامون ارتباط پدر او با نازی های آلمان آغازکرده اند.
روابط عمومی دربار اعلام کرده است که نتیجه ی این تحقیقات دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.
پدر سیلویا، Walther Sommerlath که درسال ۱۹۹۰ درگذشت،  درسال ۱۹۳۴ به عضویت حزب نازی آلمان درآمده بود.
پیش ازاین برنامه ی Kalla Fakta در تلویزیون ۴ گزارش داده بود که پدر سیلویا پس از بازگشت از برزیل درسال ۱۹۳۹ و دراجرای برنامه ی آریایی کردن اموال یهودیان، صاحب کارخانه ای شد که به یک یهودی تعلق داشت. درپی تفسیرهای مختلف و حتا انتقادهایی که نسبت به موضع گیری ملکه سیلویا نسبت به این خبر منتشرشد، اینک او و بستگانش درصدد کشف موقعیت او پدر او در ارتباط آلمان و برزیل درآن زمان و همچنین ارتباط میان خانواده ی آنها و خانواده های یهودی درآن دوره برآمده اند.