تعویض سیستم برگه های رای دهی با سیستم الکترونی

4:47 min

در آینده احتمال آن می‌رود که در سویدن اوراق رای دهی با سیستم الکترونی رای گیری عوض شود. این پیشنهادی است که کمسیون قانون اساسی در پارلمان سویدن ارائه می‌کند تا در قانون انتخابات این کشور تغییراتی آورده شود. پیتر ایرکسون از حزب محیط زیست، سخنگوی کمسیون قانون اساسی در پارلمان است.
- به نظر من استفاده از کمپیوتر در محلات رای دهی می‌تواند مطمئن‌تر باشد. پیتر ایرکسون اضافه می‌کند؛ برگه‌های رای دهی ممکن است گم شوند و شمردن این برگه‌ها جنجالی است. با سیستم الکترونی شمارش آرا به سرعت انجام می‌شود و نتیجه شمارش آرا زودتر بدست می‌اید.

رضا طالبی، یکی از فعالین انتخاباتی در منطقه ویستره یوتی‌لند، نیز طرفدار عوض‌کردن سیستم رای‌دهی است، ولی وی معتقد است که در چند سال اول هر دو سیستم – الکترونی و برگه‌یی – همزمان اجرا شود تا نواقص ممکنه‌ای که ناشی از سیستم الکترونی پیش می‌آید، را با برگه‌های انتخاباتی تصیح کرد.
سیستم الکترونی رای‌دهی به این مفهوم است که غرفه‌های رای‌دهی با کمپیوتر مجهز می شوند و افراد با لمس انگشت به صفحه کمپیوتر، حزب و یا فرد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.
اگر سیستم الکترونی رای دهی به تصویب برسد، استفاده و اجرای آن تا دور انتخابات بعدی عملی نخواهد شد.