افزایش موادمخدرقانونی

شمار موادمخدرجدیدی که در فهرست موادغیرقانونی قرارنمی گیرند در اروپا روبه افزایش است.
براساس گزارش جدیدی که درمرکزاروپایی کنترل موادمخدر تهیه شده، تعداد این نوع مواد درسال گذشته نسبت به سال ۲۰۰۹ دوبرابرشد و به ۴۱ مورد رسید.
Cecilia Fant از کارکنان پلیس جنایی در بخش موادمخدر اینترنتی می گوید که برخی از شیمیدان ها و افراددیگر هستند که سعی می کنندموادی را به دست آورند که بسیار به موادمخدرنزدیک باشند، اما بتوانند در ردیف موادمخدر قرارنگیرند.
در سوئد از اول آوریل سال جاری قانونی به اجرادرآمده که به پلیس و گمرک اجازه می دهد که چنین موادی را ضبط و نابودسازند.  این قانون باعث شده است تا  خرید و فروش موادمخدر از طریق اینترنت نیز به شدت کاهش یابد.
Cecilia Fant از پلیس جنایی ازوجودچنین امکانی اظهاررضایت می کند و می گوید که این قانون تازه به اجرادرآمده و میزان کارآیی آن درطول سال مشخص خواهدشد، گرچه به گفته ی او قابلیت زیادی دارد.