وعده ی جلوگیری از صدوراسلحه برای دیکتاتورها

احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست، لیبرال مردم، چپ و دموکرات مسیحی وعده داده اند که سخت گیری هایی برسرراه صادرات اسلحه ی سوئد ایجادکنند. آنها همراه با چند سازمان دیگر درمقاله ای درشماره ی امروز روزنامه ی داگنس نی هیتر نوشته اند که درپی تصویب قانونی هستند تا بتوانند درعمل، مانع صدوراسلحه و ابزارجنگی سوئد برای  دیکتاتورها و به کشورهایی شوند که خطر استفاده از آنها برای نقض حقوق بشر وجوددارد. آنها درمقاله ی خود نوشته اند که قانون موجود گرچه بر این گونه موارد تاکیددارد، اما درده سال اخیر اسلحه و تولیدات جنگی سوئد به کشورهایی صادرشده است که به نقض آشکار و گسترده ی حقوق بشر اقدام کرده اند.