آینده ی شرکت ساب

فردریک راین فلدت، نخست وزیرسوئد که هم اکنون برای دیدار با رهبران برزیل درآن کشوربه سرمی برد، برای نخستین بار درمورد همکاری میان شرکت خودروسازی ساب و شرکت چینی پانگ دا، اظهارنظرکرده است. او به ت ت، خبرگزاری سوئد گفته است که کاردیگری جز پی گیری این موضوع و بیان نگرانی نسبت به وضعیت شغلی کارکنان ساب درشهر ترول هتتان وجودندارد و می داند که این بالا و پایین رفتن ها دررابطه با آینده ی ساب تاچه اندازه برای این کارکنان دشوار است. او همچنین گفته است که هیچ شرکتی نمی تواند بدون داشتن یک مالک، برنامه ریزی مالی درازمدت و ایده هایی برای تولیدات قابل فروش به حیات خود ادامه دهد. 
پس از این که شرکت چینی Hawtai در سوم ماه مه قرارداد همکاری خود را بااین شرکت لغو کرد، پانگ دا، یک شرکت چینی دیگر اعلام آمادگی کرد که ۲۴ درصد از سهام شرکت Spyker Cars ، مالک ساب و ۱۳۰۰ خودروی آماده ی این شرکت را که ۳۰ میلیون دلارارزش دارد خریداری کند. همکاری شرکت پانگ دا با ساب و سرنوشت این شرکت خودروسازی سوئدی درروز ۱۹ این ماه، قطعی خواهدشد.