افزایش پشتیبانی سوئدی ها از عضویت در اتحادیه اروپا

پشتیبانی ازعضویت سوئد دراتحادیه اروپا افزایش یافته و از ۳۹ درصد درسال ۲۰۰۵ به ۵۳ درصد رسیده است.
بحران مالی سال های اخیر برخلاف کشورهای دیگراروپا، تاثیری منفی در پشتیبانی مردم سوئد از اتحادیه اروپا نداشته است.  Sören Holmberg  استاد علوم سیاسی  دلیل این امر را دورماندن سوئد از تاثیرات منفی این بحران می داند و می گوید که بحران مالی بر وضعیت بیکاری و دیگر مسائل کشور تاثیرچندانی نداشت و دولت توانست این حمله را دفع کند.
درحالی که پشتیبانی ازعضویت سوئد دراتحادیه اروپا افزایش یافته، اما پشتیبانی مردم این کشوراز واحدپول اتحادیه ی اروپا، یورو به پایین ترین حد خود رسیده است. دلیل این امر را کارشناسان، تضعیف یورو به دلیل  بحران مالی اخیرمی دانند.
پشتیبانی مردم سوئد از توسعه ی اتحادیه اروپا و تبدیل آن به کشورهای متحداروپا نیزکاهش یافته و شمار کسانی که از همکاری نظامی دراتحادیه اروپا حمایت می کردند نیز از ۴۵ درصد درسال ۲۰۰۸ به ۳۹ درصدرسیده است.