امکان آموزش برای بیکاران فاز ۳

به تصمیم دولت، افراد بیکاری که درفاز ۳ از برنامه ی تضمین شغلی با عنوان Jobb- och utvecklingsgarantin  قراردارند، می توانند پس از تایید اداره ی کاریابی از آموزش بازار کار arbetsmarknadsutbildning برخوردارشوند. این امکان تاپیش ازاین برای چنین افرادی وجودنداشت. 
هفته ی گذشته احزاب سوسیال دموکرات، چپ، محیط زیست و دموکرات های سوئد خواستار توقف کامل راهنمایی برای درخواست ورود به فاز ۳ شده بودند.
برنامه ی تضمین شغلی در سه فاز و برای افرادی که مدت دریافت بیمه ی بیکاری آنها به پایان رسیده، درنظرگرفته شده است و هدف آن آماده سازی برای ورود به بازارکاراست. در فاز ۳ این برنامه به افرادی که ۴۵۰ روز دریافت کمک هزینه ی آنها به پایان رسیده، اشتغال موقت نزد یک کارفرما داده می شود تا به گفته ی مسئولان بتواند باعث افزایش کیفیت کارو کسب مهارت بیشتر او شود.