مرگ به دلیل نرسیدن آمبولانس

درپی مرگ یک جوان ۲۳ ساله به دلیل خودداری مرکزاورژانس از فرستادن آمبولانس که منجر ترکیدن طحال اوشد، اداره کل خدمات اجتماعی  Socialstyrelsen شیوه ی کار این مرکز را مورد بررسی  قرارداد. درجریان این بررسی مشخص شد که ۵ مورد مرگ دیگر نیزدر اثر سهل انگاری کارکنان این مرکز روی داده است. این افراد به نوشته ی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت به دلیل خودداری مرکز اورژانس از فرستادن آمبولانس و یا انتظارطولانی برای انتقال به بیمارستان جان خود را ازدست دادند.  
مرکزاورژانس سوئد درسال حدود یک میلیون ماموریت با آمبولانس انجام می دهد و به حدود سه و نیم میلوین مکالمه ی تلفنی پاسخ می دهد.