احتمال افزایش بهره ی بانک مرکزی

پیش بینی اقتصادی بانک اسکاندیناوی SEB  بر سرعت شکوفایی اقتصاد سوئد و افزایش درآمد ناخالص ملی کشورتا میزان ۴ و هفت دهم درصد اشاره دارد. اقتصاددانان این بانک می گویند که باتوجه به سرعت رشد اقتصادی و توقف سطح تورم، بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۱۲ سقف بهره ی پایه ی خود را از یک و ۷۵ صدم درصد فعلی به سه و ۷۵ صدم درصدخواهدرساند.