دشواری قربانیان جرایم برای دریافت غرامت

قربانیان جرایم، برای دریافت غرامت تعیین شده توسط دادگاه با دشواری روبروهستند و خود باید برای دریافت آن تلاش کنند.
این نتیجه ی بررسی Riksrevisionen اداره کل بازرسی کشوراست. درگزارش جدید این اداره  آمده است که کمبود اطلاعات ازجمله عوامل ایجاد چنین مشکلی ست. دراین گزارش از دولت و مقامات مسئول خواسته شده تا تسهیلات و همچنین اطلاعات لازم دراین مورد را دراختیاراین قربانیان قراردهند.
وزیردادگستری، بئآتریس اسک گفته است که این انتقادرا می پذیرد و قول می دهد که اقدامات لازم را برای آسان ترکردن روند دریافت غرامت انجام دهد.