حق بیشتری برای زنان باردار

به دنبال حکمی که دادگاه عالی اداری درمورد دو زن باردار صادرکرد، بسیاری از زنانی که کار آنها خطرناک یا دشوار تشخیص داده می شود می توانند کمک هزینه ی بارداری graviditetspenning دریافت کنند. این حکم درمورد یک آموزگار دوره ی آمادگی و زنی که کار حمل گل ها را به عهده داشته و کار او سنگین تشخیص داده شده بود، صادرشده است. 
تاکنون این ارزیابی وجودداشت که قانون مربوط به کمک هزینه ی بارداری، بسیاری از مشاغل را دربرنمی گیرد، اما اینک دادگاه اداری تاکیدکرده است که هرمورد باید جداگانه بررسی شود.