افزایش شکایت از سوئد به دادگاه اروپا

شکایت از سوئد به دادگاه اروپا دررابطه با نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته و از ۵۲ مورد در آغازسال ۲۰۱۰ به ۶۸۴ مورد در آغازسال جاری رسیده است.  حدود ۶۰۰ مورد ازاین شکایت ها مربوط به اخراج پناهجویان عراقی بوده است.
در پاییز گذشته، دادگاه اروپا حکمی موقتی را برای توقف این اخراج ها صادرکرد که به دلیل انتقادهای زیاد ازجمله ازسوی دولت سوئد، این حکم لغوشد. اینک دادگاه اروپا، هرمورد شکایت را جداگانه موردبررسی قرارمی دهد.
سوئد تاکنون ۴۷ بار به تخلف ازمنشورحقوق بشرمحکوم شده است که ۴ مورد آن مربوط به سال گذشته بود.
مجموع شکایت ها دراین رابطه  که نزد دادگاه اروپا منتظر بررسی هستند به ۱۵۲۰۰۰ می رسد.