مخالفت با وزیرآموزش و پرورش

احزاب سنتر و دموکرات مسیحی به مخالفت با وزیر آموزش و پرورش، یان بیورک لوند از حزب لیبرال مردم برآمده و خواستار حق دانش آموزان برای شکایت از کارنامه ی خود شده اند.
در ماه ژانویه، کمیته ی تحقیق دولتی، نمونه ای را برای شکایت از کارنامه پیشنهادکرد، اما وزیرآموزش و پرورش با این توضیح که این امر می تواند به کاغذبازی بیشتر درمدارس منجرشود، با آن مخالفت کرد. به نوشته ی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت اینک سخنگویان سیاست آموزشی احزاب دموکرات مسیحی و سنتر خواستار اجرای این پیشنهاد و امکان شکایت از کارنامه های دانش آموزان شده اند.
۸۲ درصد دانش آموزان سوئدی در دوره ی راهنمایی معتقدند که کارنامه و مدرکی که توسط تمام یا بیشتر آموزگاران داده می شود عادلانه است. این میزان اعتماد درمیان دانش آموزان خارجی تبار ۶۸ درصد است.