مجازشدن ارسال پیامک ازسوی مراکزدرمانی

ارسال پیامک SMS توسط بیمارستان ها و مراکزدرمانی برای بیماران باهدف یادآوری وقت تعیین شده برای آنها، مجازخواهدبود.
اداره کل خدمات اجتماعی Socialstyrelsen که پیش ازاین چنین امری را به دلیل امکان انتشار جزییات بیماری مردم، ممنوع دانسته بود، اینک به این شرط که پیام، فاقد جزییات بیماری و همچنین مورد موافقت بیمارباشد، مجازدانسته است.