کاهش دریافت وام

میزان دریافت وام توسط خانوارهای سوئدی از بانک ها و مؤسسات مالی و مسکن به پایین ترین حدخود از سال ۲۰۰۵ تاکنون رسیده است.
به گزارش مرکزآمارسوئد SCB مجموع وام های خانوارهای سوئدی درسه ماهه ی اول امسال ۲۷۲۸ میلیارد کرون بوده است.