نیاز مبرم برای رسیدگی به وضعیت کودکان رومی

بیش از نیمی از کودکان رومی یا اصلا به مدرسه نمی روند یا غیبت های طولانی دارند.
Maria Leissner مدیرهیئت بررسی مسائل رومی ها این وضعیت را نگران کننده می نامد و به رادیوی بین المللی سوئد می گوید که تا پیش از بروزیک بحران جدی، باید اقدامی صورت گیرد. تصویری که از موقعیت دشوار کودکان رومی به دست داده شده توسط یک گروه تحقیق دولتی و در تابستان گذشته انجام شد. این گروه پیشنهادکرد تاکمک هزینه ای دولتی برای آموزش کارکنان مدارس دراختیار کمون هاقرارداده شود. این گروه عنوان کرده بود که باتوجه به زندگی درازمدت رومی ها در حاشیه ی شهرها و نداشتن رسم و عادت آموزش و یادگیری، نیازاست تا از چهره ها و نمونه های موفق رومی ها در مدارس استفاده شود.
دولت، کار روی یک برنامه ی مشخص برای رومی ها را آغازکرده و با دادن کمک مالی دولتی به کمون ها نیز درموارد متعددی موافقت کرده است.