معرفی موسیقی هرمزگان در استکهلم

3:04 min

کانون هنر در استکهلم هرسال برنامه ای را درجهت معرفی هنر و فرهنگ هرمزگان، از استان های جنوبی ایران برگزارمی کند. موضوع برنامه ی امسال، موسیقی هرمزگان است که با همکاری رها فریدی و گروه کتکینگ در روز جمعه بیستم مه در ساعت ۱۹ در محل ABF سوندبی بری در استکهلم اجرامی شود.
رها فریدی، فیلمی را درجهت معرفی موسیقی هرمزگان تهیه کرده که بخشی از آن را نمایش خواهدداد و درباره ی موسیقی این منطقه از ایران سخن خواهدگفت. گروه موسیقی کت کینگ که اعضای آن ساکن استکهلم هستند نیز نمونه هایی از موسیقی هرمزگان را اجراخواهدکرد.
با مسعود اعتمادی، مدیر کانون هنر درباره ی این برنامه و همچنین عدم موافقت سفارت سوئد در تهران با صدور ویزا برای دوتن دیگراز مهمانان این انون گفتگوکرده ایم که دراینجا می شنوید.