کارت شناسایی جدید برای پناهجویان

از امروز، پناهجویانی که موفق به دریافت اجازه ی اقامت شده اند، کارت مخصوصی از اداره ی کل امورمهاجرت دریافت خواهندکرد. پیش ازاین علامتی در گذرنامه ی آنها چسپانده می شد که اینک نامطمئن ارزیابی شده است. درگزارشی که چندی پیش ازرادیوی سوئد پخش شد، گفته شد که این علامت ها درمواردی مفقودشده و دربازارسیاه به فروش رسیده اند.
کارت جدید در تمام کشورهای اتحادیه ی اروپا یکسان خواهدبود و برآن، عکس، اثرانگشت و مشخصات دارنده ثبت خواهدشد.